Go contents Go main menu Go left menu

最近5年股利支付

最近5年股利支付
财政年度 2008 2009 2010 2011 2012
净利 1)
(亿韩元)
-29,525
-777
-14,782
-35,141
-32,266
股利支付率
-
-
-
-
-
每股面值(韩元)
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
每股股利(韩元)
-
-
-
-
-
每股面值股利率
-
-
-
-
-
股利 2)
-
-
-
-
-
股利总金额(亿韩元)
-
-
-
-
-
股利支付日期
-
-
-
-
-
  • 1) 基于非综合财务报表(2009年之前:K-GAAP/ 2010年之后:IFRS)
  • 2) 基于各财政年度底KEPCO股票的收盘价